DödsupplevelserDödsupplevelser är en utställning som utforskar koncept om digital odödlighet och digitalt återskapande. I och med olika fotobaserade tekniker som artificiell intelligens och virtual reality finns det röster som idag menar att gränsen mellan det verkliga och det digitala livet snart kan komma att suddas ut. Verken i utställningen utforskar den andliga delen av denna tekniska utveckling. Hur liknande idéer återfinns inom religion och mytologi, hur sofistikerad tekniken för detta är och vilka glitchar som uppstår i processen. I utställningen visas även delar ur ett familjearkiv och texter ur en hundra år gammal dagbok innehållande brevkorrespondens med ett medium som rörde sig i dåtidens antroposofiska kretsar.

Bilderna och videoverken som visas är en blandning av material från familjealbum, ai-genererade bilder och eget material skapat i dialog. Teknikerna går in i varandra och fotografiet som medium står hela tiden i centrum för de olika frågeställningarna som väcks genom de olika verken.Dödsupplevelser is an exhibition that explores concepts of digital immortality and digital re-creation. With various photo-based technologies such as artificial intelligence and virtual reality, there are voices today arguing that the border between real and digital life may soon be blurred. The works in the exhibition explore the spiritual side of these technological developments. How similar ideas are found in religion and mythology, how sophisticated the technology is for this and what glitches that might occur in the process. The exhibition also shows archival material and texts from a hundred-year-old diary containing correspondence with a medium who was part of the anthroposophical circles of the time.

The images and video works shown are a mixture of material from family albums, ai-generated images and new material created in dialogue. The techniques are intertwined and photography as a medium is at the center of the various questions raised throughout the different works in the exhibition.